Over AgriWater Consulting

Louis Nannes is de expert achter AgriWater Consulting. Met meer dan een kwart eeuw ervaring als agrarisch ondernemer en adviseur kent hij het vakdomein van binnen naar buiten. Hij is gespecialiseerd in agrarisch watermanagement voor de open land- en tuinbouw en deelt zijn kennis graag met u. Als consultant adviseert hij waterbeheer vanuit een bedrijfseconomisch perspectief.

Louis Nannes - Expert agrarisch watermanagement

Adviseur Louis Nannes

AgriWater Consulting is het adviesbureau van Louis Nannes, die reeds lang werkzaam is in de agrosector. In zijn gevarieerde loopbaan ontwikkelde hij zich tot praktisch specialist in agrarisch waterbeheer met kennis van duurzaam bodembeheer, productontwikkeling en transitie coaching en sales management.

Hij staat midden in het veld, zet authentieke verbindingen op en deelt graag zijn kennis voor een duurzame winst. Zijn kracht ligt in visieontwikkeling en het aanleveren van complete, praktisch uitvoerbare concepten. Hij maakt ingewikkelde multidisciplinaire agro-items praktisch toepasbaar! 

Louis Nannes expert agrarisch waterbeheer

Werkwijze AgriWater Consulting

AgriWater Consulting focust zich op akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers, fruittelers én adviseurs, die vanuit bedrijfseconomisch perspectief, meer inzicht willen in hun waterbeheer en de implementatie/zorgplicht van de Kaderrichtlijn Water. Indien gewenst biedt AgriWater Consulting u ook ondersteuning bij de uitvoering van het bedrijfswaterplan.

Het advies begint met het formuleren van het vraagstuk. Daarna wordt er gestart met een combinatie van (chemische) analyses en visuele beoordeling van de bodem & water. Op basis van de analyseresultaten breng ik de toepasbare mogelijkheden voor rendementsverbetering samen in een overzichtelijk adviesrapport / bedrijfswaterplan.

De boer betaalt, maar voor welke 'vervuiling': nieuwe hectareheffing waterschappen getoetst aan beginsel 'de vervuiler betaalt

De Unie van Waterschappen is voornemens een nieuw belastingstelsel in te voeren. Daartoe heeft haar Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) ondermeer onderzocht hoe het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ beter kan worden toegepast op de landbouw. De CAB komt tot het voorstel een forfaitaire heffing in te voeren voor de uit- en afspoeling van stikstof uit landbouwgronden, van één vervuilingseenheid (VE)1 per hectare. In een studie van onderzoeksjournalist Geesje Rotgers (V-focus) en Jaap Hanekamp (Associate professor UCR Middelburg) is de onderbouwing van de hoogte van de forfaitaire hectareheffing getoetst aan het beginsel ‘de vervuiler betaalt’. Zij komen tot de volgende conclusie:

1. Het CAB stelt dat de landbouw verantwoordelijk is voor circa 60% van de vermestende stoffen in het oppervlaktewater. Het CAB komt tot dit hoge percentage door een belangrijke bron -inlaatwater- buiten beschouwing te laten. Daarnaast zet de CAB, zonder opgaaf van reden, enkele bronnen bij de landbouw waarvoor de landbouw niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Wanneer alle bronnen worden meegeteld en wordt uitgegaan van de vervuiling die door de landbouw wordt veroorzaakt, dan heeft de landbouw een aandeel van respectievelijk zo’n 40% (N) en 20% (P), uitgaande van de juistheid van gebruikte modellen.
2. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt door de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) gerelateerd aan de kosten die gemaakt worden voor de vervuiling. De CAB gaat in zijn rapport ‘Waterschapsbelastingen – Klaar voor de Toekomst’ uit van de totale emissies door af/uitspoeling landbouwgronden, zonder zich te verantwoorden voor de kosten die waterschappen feitelijk zouden moeten maken voor deze bron. Daarmee doet de CAB het proportio-naliteitsbeginsel geweld aan.
3. De Europese Commissie stelt dat genomen maatregelen bezien moeten worden vanuit het doel van de Europese Kaderrichtlijn water: het bereiken van een goede ecologische waterkwaliteit. Uitgaande van dit doel, moeten de stikstofemissies uit af/uitspoeling landbouwgronden nog met 5,3 kiloton stikstof (0,23 vervuilingseenheden (VE)) per jaar worden teruggebracht, uitgaande van de juistheid van gebruikte modellen. Het CAB stelt voor de heffing te baseren op de totaal berekende emissie van 42 tot 45 kiloton (gemiddeld 2 VE, minimaal 1 VE).
4. Om te komen tot een zorgvuldige toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ zouden waterschappen inzicht moeten geven in de kosten die zij feitelijk maken voor een kiloton vuilvracht vanuit ‘af/uitspoeling landbouw’ om te komen tot meetbaar, effectief, efficiënt en transparant beleid:
a. Voor agrarische gebieden waar de normen voor een ‘goede ecologische waterkwaliteit’ zijn bereikt (voor stikstof geldt dit voor beheergebieden Rijnland en Hunze en Aa’s). Volgens Europese richtlijn is hier geen sprake van ‘milieuschade’ en hoeven er derhalve geen herstel- dan wel beperkende maatregelen genomen te worden.
b. Voor agrarische beheergebieden waar de normen voor een ‘goede ecologische waterkwaliteit’ nog niet zijn bereikt.
c. Voor agrarische beheergebieden waar de normen per definitie niet haalbaar zijn vanwege bijvoorbeeld veel kwel, waterbodeminvloeden en/of inlaatwater. In theorie, en bezien vanuit het ondoorzichtige CAB rapport, kunnen waterschappen hier oneindig kosten maken en die doorbelasten aan de landbouw.

....open item

Niets gevonden

Het lijkt erop dat we niet kunnen vinden wat je zoekt. Misschien helpt zoeken.